Algemene leveringsvoorwaarden Happy on Water

 CONSUMENTENVOORWAARDEN NJI 

Algemene consumenten aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI), een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie, zetelende te Nieuwegein. Deze tekst geldt vanaf 1 oktober 2014 en is onder nummer 177/2014 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Utrecht. 

Dit is een uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. 

© Koninklijke Metaalunie 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. De ondernemer: een lid van de NJI; 

b. De consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met de ondernemer, als onder a omschreven; 

c. Het werk: het vaartuig dan wel het totaal van de tussen de consument en de onderne-mer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen; 

d. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom; 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, die leden van de NJI doen, op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk die zij sluiten met de consument en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn (met de consument), een en ander voor zover het NJI-lid aanbieder dan wel leverancier is. 

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

2.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. 

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de NJI. 

Artikel 3: Het aanbod 

3.1 De ondernemer brengt een aanbod, dat naar verwachting een bedrag van € 500,00 te boven zal gaan, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en te verrichten werk-zaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden be-gonnen, bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoe-delijke datum van de op- of aflevering. 

3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’ of ‘regie’: 

a. Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht; 

b. Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is. 

3.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer gedaan verzoek voor rekening en risico van de consument aan de ondernemer te worden geretourneerd. 

3.6 Als de consument het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten, die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod, in rekening te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. Wanneer de ondernemer van deze mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de ondernemer. 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. 

4.2 In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch. 

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer 

5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen. 

5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. 

5.3 De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante: 

a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; 

b. onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies; 

c. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 

d. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consu-ment ter beschikking zijn gesteld; 

e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens; 

f. al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht. 

Artikel 6: Verplichtingen van de consument 

6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten. 

6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens. 

6.3 Indien tussen partijen overeengekomen, verschaft de consument de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument. 

6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen. 

6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend. 

6.6 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: 

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; 
 • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; 
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; 
 • onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens; 

Artikel 7: Meer – en minderwerk 

7.1 Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als de ondernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld in artikel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten. 

7.2 In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewe-zen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen. 

7.3 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden. 

7.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer respectievelijk consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet. Het bewijs van de opdracht rust in dat geval op degene die de aanspraak maakt. 

Artikel 8: Op – of aflevering van het werk 

8.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard. 

8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: 

 • uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt; 
 • de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 
 • de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbre-kende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren. 

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 

9.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 

9.2 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijk-heid gemaakte kosten. 

Artikel 10: Niet afgenomen zaken 

10.1 De consument is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen. 

10.2 De consument dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde de ondernemer tot aflevering in staat te stellen. 

10.3 Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de consument opgeslagen, gestald dan wel geborgen. De ondernemer heeft het recht om 3 maanden na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de consument te (doen) verkopen. De ondernemer is gehouden om de opbrengst daar-van aan de consument uit te keren, onder aftrek van de aan de ondernemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen (artikel 6:90 BW). 

10.4 Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is de consument aan de ondernemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

Artikel 11: Verzekering bij nieuwbouw 

11.1 De ondernemer zal tot aan de datum van oplevering van het nieuw te bouwen schip of casco als verzekeringnemer, doch mede ten behoeve van de consument als verzekerde, dit schip of casco en de daarvoor benodigde materialen en installaties verzekeren voor de waarde die deze zaken vertegenwoordigen en maximaal voor het volle bedrag van de overeengekomen koop- of aanneemsom. De verzekeringsuitkeringen zullen worden gedaan aan de ondernemer die begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst zal zijn. De verzekeringspremie en assurantiebelasting komen – tenzij anders overeengekomen – voor rekening van de consument. 

11.2 De consument verplicht zich hierbij zowel jegens de ondernemer als jegens de verzekeraar bij wie voornoemde verzekering zal worden ondergebracht, geen aanspraak op uitkering bij de verzekeraar geldend te (doen) maken indien en voor zover de ondernemer jegens die verzekeraar dergelijke aanspraken ter zake van hetzelfde voorval maakt. 

11.3 De ondernemer zal de verzekeringsuitkeringen in de eerste plaats aanwenden tot herstel van de schade waarvoor de uitkering is gedaan. Het eventuele overschot zal de ondernemer mogen verrekenen met al hetgeen hij onder deze overeenkomst nog van de consument te vorderen heeft en het restant zal hij aan de consument uitkeren. 

11.4 In het geval het schip of casco door de verzekeraar ’total loss’ wordt verklaard, wordt de overeenkomst daarmede van rechtswege ontbonden. De ondernemer heeft dan het recht, als genoemd in de tweede zin van lid 3 van dit artikel. 

Artikel 12: Betaling 

12.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van ondernemer of op een door ondernemer aangewezen rekening. 

12.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten. 

12.3 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten van ten hoogste 50% van de prijs. 

Artikel 13: De eindafrekening 

13.1 Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering dient de ondernemer bij de consu-ment de eindafrekening in. 

13.2 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk. 

13.3 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ bevat de eindafrekening een specifi-catie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs. 

13.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum. 

Artikel 14: Niet – tijdige betaling 

14.1 Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. 

14.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6: 119 BW. 

14.3 Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 12 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet. 

Artikel 15: Klachtplicht 

15.1 De consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de ondernemer heeft geklaagd. 

15.2 De consument moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij de ondernemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet de consument uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd. 

Artikel 16: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties 

16.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 

16.2 Openbaart zich binnen zes maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet. 

16.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien: 

 • gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld; 
 • gebreken het gevolg zijn van normale slijtage; 
 • fysische eigenschappen en natuurlijke werking van materialen / natuurproducten; 
 • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken; 
 • gebreken geen gevolg zijn van het werk; 
 • gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
 • gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onder-nemer; 
 • de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

16.4 Er wordt geen garantie op werkzaamheden met betrekking tot de conservering verstrekt in de volgende gevallen: 

 • er een nadere voor- en/of nabehandeling naar goed vakmanschap noodzakelijk was en kenbaar is gemaakt, doch daarvoor geen opdracht gegeven is; 
 • de voorbewerking niet door de ondernemer is uitgevoerd of goedgekeurd; 
 • het te conserveren materiaal zich in zodanige staat bevindt dat het niet mogelijk is de aanwezige gebreken, waaronder corrosie, oneffenheden, kleurverschillen, glans, etc., binnen het raam van de overeenkomst die ter zake gesloten is te verhelpen; 
 • de conservering door de consument of derden beschadigd is. 

16.5 Geen garantie wordt gegeven op: 

 • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; 
 • het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; 
 • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend; 
 • zaken die door opdrachtgever zijn aangeleverd of zijn voorgeschreven. 

16.6 Indien niet schriftelijk anders overeengekomen gelden bij nieuwbouw de volgende toleranties: 

2% lengte over de stevens; 

2% breedte over het grootspant; 

10% diepgang; 

2% stahoogte; 

2% maximale doorvaarthoogte van de vaste delen; 

10% gewicht; 

10% snelheid gerekend bij standaarduitrusting + diepgang volgens de standaard constructie waterlijn. 

Bovengenoemde definities zijn overeenkomstig geharmoniseerde ISO-norm ‘8666 – Small Craft – Principal Data’, zoals vastgesteld in november 2002. 

16.7 De consument kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. 

Artikel 17: Zekerheden 

17.1 Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument: 

 • tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten; 
 • voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
 • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkom-sten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 

17.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de consument deze niet bezwaren of vervreemden. 

17.3 Nadat de ondernemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. De consument zal daartoe alle medewerking verlenen. 

17.4 De ondernemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op de consument heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht. 

17.5 In uitzondering op hetgeen is bepaald in de voorgaande leden van dit artikel zal de ondernemer trachten mee te werken aan de teboekstelling van een vaartuig, indien de consument dit uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, onder andere op, maar niet beperkt tot, de voorwaarde dat er voor betaling van het door de consument verschuldigde bedrag een genoegzame vervangende zekerheid gesteld wordt, zulks ter beoordeling van de ondernemer. 

17.6 Wanneer de consument zijn verplichtingen niet nakomt én het vaartuig of casco reeds te boek is gesteld, is hij verplicht alle medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling. De eventuele daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de consument. Het bepaalde in artikel 10 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

18.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 

18.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van consument neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. 

18.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediation overeenkomen. 

 NJI LEVERINGSVOORWAARDEN 

Algemene aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI), een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie, 

zetelende te Nieuwegein. Deze tekst geldt vanaf 1 oktober 2014 en is onder nummer 178/2014 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Utrecht. 

Dit is een uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. 

© Koninklijke Metaalunie 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de NJI doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het NJI-lid aanbieder dan wel leverancier is. 

1.2. Het NJI-lid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. 

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. 

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de NJI. 

Artikel 2: Aanbiedingen 

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering na inbedrijfstelling en – indien dit is overeengekomen – een proefvaart. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage. 

2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen. 

2.5. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten verbonden aan het op milieu technische wijze behandelen, verzamelen, bemonsteren, afvoeren, opslaan, transporteren en vernietigen van materialen, resten en dergelijke aan opdrachtgever bovenop de (in de aanbieding vermelde) prijs in rekening te brengen. 

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom 

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, bestekken, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke. 

3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% van de opdrachtsom met een minimum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie 

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht. 

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. 

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. 

4.4. Opdrachtgever staat er voor in dat de namens hem of door hem toegeleverde materialen en onderdelen voldoen aan de in de Wet Pleziervaartuigen, alsmede overige wetten en voorschriften, genoemde of daaruit voortvloeiende eisen. 

4.5. Als opdrachtgever zelf werkzaamheden uitvoert is opdrachtgever gehouden te voldoen aan de eisen die in de Wet Pleziervaartuigen, of andere wetten en richtlijnen, vermeld staan, dan wel daaruit voortvloeien. Opdrachtgever dient de instructies van opdrachtnemer dienaangaande te volgen. 

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode 

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. 

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 

a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uit-gevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperio-de verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzet-ting van de werkzaamheden niet in de planning van op-drachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaam-heden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ont-stane vertraging. 

5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uit-voeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te vol-doen. 

5.5. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. 

Artikel 6: Risico-overgang 

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze, na inbedrijfsstelling en – indien overeengekomen – een proefvaart, ter beschikking stelt aan opdrachtgever 

6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 

6.3. Als sprake is van inruil van een vaartuig of van een andere zaak en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. 

Het voren staande laat onverlet de overige rechten die opdrachtnemer op grond van de wet heeft. 

Artikel 7: Prijswijziging 

7.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen. 

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen: 

a. als de prijsstijging zich voordoet; 

b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; 

c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 

7.3. Als er zaken door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde zaken in rekening brengen. 

Artikel 8: Overmacht 

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. 

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig-heid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on-mogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade. 

Artikel 9: Wijzigingen in het werk 

9.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: 

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; 

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; 

c. geschatte hoeveelheden of stelposten meer dan 10% afwijken. 

9.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. 

Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

9.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen: 

a. als het meerwerk zich voordoet; 

b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; 

c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 

9.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een ver-zoek van opdrachtnemer. 

Artikel 10: Oplevering van het werk 

10.1. Het werk / vaartuig wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: 

a. als opdrachtgever het werk / vaartuig heeft goedgekeurd; 

b. als het werk / vaartuig door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk / vaartuig in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 

c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk / vaartuig is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk / vaartuig al dan niet is goedgekeurd; 

d. als opdrachtgever het werk / vaartuig niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk / vaartuig niet in de weg staan. 

10.2. Keurt opdrachtgever het werk / vaartuig niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te le-veren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. 

10.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk / vaartuig veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk / vaartuig. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

11.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. 

11.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. 

11.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de ver-plichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deelleve-ring. 

11.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Op-drachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren; 

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren; 

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer. 

11.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 

11.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden. 

Artikel 12: Garantie en overige aanspraken 

12.1. Voor een nieuw vaartuig of casco bedraagt de garantieter-mijn 12 maanden na oplevering. Voor onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden geldt een garantietermijn van 3 maanden na oplevering van de werkzaamheden. Noodreparaties vallen buiten iedere vorm van garantie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing. 

12.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze, de plaats en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 

12.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden. 

12.4. Voor rekening van opdrachtgever komen: 

a. alle transport- of verzendkosten; 

b. kosten voor demontage en montage; 

c. reis- en verblijfkosten. 

12.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. 

12.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdracht-nemer heeft voldaan. 

12.7. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen gelden bij nieuwbouw de volgende toleranties: 

2% lengte over de stevens; 

2% breedte over het grootspant; 

10% diepgang; 

2% stahoogte; 

2% maximale doorvaarthoogte van de vaste delen; 

10% gewicht; 

10% snelheid gerekend bij standaarduitrusting + diepgang volgens de standaard constructie waterlijn. 

Bovengenoemde definities zijn overeenkomstig geharmoniseerde ISO-norm ‘8666 – Small Craft – Principal Data’, zoals vastgesteld in november 2002. 

12.8. a. Er wordt geen garantie op werkzaamheden met betrekking tot de conservering verstrekt in de volgende gevallen: 

 • er een nadere voor- en/of nabehandeling naar goed vakman-schap noodzakelijk was en kenbaar is gemaakt, doch daarvoor geen opdracht gegeven is; 
 • de voorbewerking niet door opdrachtnemer is uitgevoerd of goedgekeurd; 
 • het te conserveren materiaal zich in zodanige staat bevindt dat het niet mogelijk is de aanwezige gebreken, waaronder corrosie, oneffenheden, kleurverschillen, glans, etc., binnen het raam van de overeenkomst die ter zake gesloten is te verhelpen; 
 • de conservering door opdrachtgever of derden beschadigd is. 

b. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: 

 • normale slijtage; 
 • onoordeelkundig gebruik; 
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
 • fysische eigenschappen en natuurlijke werking van materialen / natuurproducten; 
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; 
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; 
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen. 

c. Geen garantie wordt gegeven op: 

 • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; 
 • het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; 
 • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend; 
 • zaken die door opdrachtgever zijn aangeleverd of zijn voorgeschreven. 

12.9. Het bepaalde in de leden 2 t/m 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 

12.10. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. 

Artikel 13: Klachtplicht 

13.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen be-roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft ge-klaagd. 

13.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuur-datum schriftelijk hebben geklaagd. 

Artikel 14: Niet afgenomen zaken 

14.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen. 

14.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen. 

14.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen, gestald dan wel geborgen. Opdrachtnemer heeft het recht om 3 maanden na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebre-kestelling voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen. Opdrachtnemer is gehouden om de opbrengst daarvan aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen (artikel 6:90 BW). 

14.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

Artikel 15: Verzekering bij nieuwbouw 

15.1. Opdrachtnemer zal tot aan de datum van oplevering van het nieuw te bouwen schip of casco als verzekeringnemer, doch mede ten behoeve van opdrachtgever als verzekerde, dit schip of casco en de daarvoor benodigde materialen en installaties verzekeren voor de waarde die deze zaken vertegenwoordigen en maximaal voor het volle bedrag van de overeengekomen koop- of aanneemsom. De verzekeringsuitkeringen zullen worden gedaan aan opdrachtnemer die begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst zal zijn. De verzekeringspremie en assurantiebelasting komen – tenzij anders overeengekomen – voor rekening van opdrachtgever. 

15.2. Opdrachtgever verplicht zich hierbij zowel jegens opdrachtnemer als jegens de verzekeraar bij wie voornoemde verzekering zal worden ondergebracht, geen aanspraak op uitkering bij de verzekeraar geldend te (doen) maken indien en voor zover opdrachtnemer jegens die verzekeraar dergelijke aanspraken ter zake van hetzelfde voorval maakt. 

15.3. Opdrachtnemer zal de verzekeringsuitkeringen in de eerste plaats aanwenden tot herstel van de schade waarvoor de uitkering is gedaan. Het eventuele overschot zal opdrachtnemer mogen verrekenen met al hetgeen hij onder deze overeenkomst nog van opdrachtgever te vorderen heeft en het restant zal hij aan opdrachtgever uitkeren. 

15.4. In het geval het schip of casco door de verzekeraar ’total loss’ wordt verklaard, wordt de overeenkomst daarmede van rechtswege ontbonden. Opdrachtnemer heeft dan het recht, als genoemd in de tweede zin van lid 3 van dit artikel. 

Artikel 16: Betaling 

16.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening. 

16.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 

a. 10% van de overeengekomen prijs bij opdracht 

20% van overeengekomen prijs na 20% v/d werkzaamheden 

20% van overeengekomen prijs na 40% v/d werkzaamheden 

20% van overeengekomen prijs na 60% v/d werkzaamheden 

20% van overeengekomen prijs na 80% v/d werkzaamheden 

10% der overeengekomen prijs bij oplevering voor afvaart/transport. 

b. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum, maar in ieder geval voor afvaart/transport. 

16.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving. 

16.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toe-passing is. 

16.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als: 

a. een betalingstermijn is overschreden; 

b. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd; 

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; 

d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; 

e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden. 

16.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 

16.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan. 

16.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. 

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): 

over de eerste € 3.000,- 

over het meerdere tot € 6.000,- 

over het meerdere tot € 15.000,- 

over het meerdere tot € 60.000,- 

over het meerdere vanaf € 60.000,- 

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt. 

16.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 17: Zekerheden 

17.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 

17.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: 

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten; 

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 

17.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. 

17.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen. 

17.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht. 

17.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeen-komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn ver-plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. 

17.7. In uitzondering op hetgeen is bepaald in de voorgaande leden van dit artikel zal opdrachtnemer trachten mee te werken aan de teboekstelling van een vaartuig, indien opdrachtgever dit uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, onder andere op, maar niet beperkt tot, de voorwaarde dat er voor betaling van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een genoegzame vervangende zekerheid gesteld wordt, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. 

17.8. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt én het vaartuig of casco reeds te boek is gesteld, is hij verplicht alle medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling. De eventuele daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 18: Beëindiging van de overeenkomst 

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. 

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

19.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 

19.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

19.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegd-heidsregels hanteren. 

U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden